Home | Gallery | Products | Electrical System | Racking | Automation | Contact Us
งาน Racking,Racking

Welcome to The Rebirth Website... ("JUST IN TIME" นำเข้าระบบจัดเก็บสินค้าคุณภาพสูง ราคาที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต)

งานระบบไฟฟ้า
งานระบบไฟฟ้า,เดินสายไฟ,เดินสายไฟโรงงาน, Electrical,Generator,MDB,Switch Board,Alarm

งานระบบไฟฟ้า

งานระบบไฟฟ้า,เดินสายไฟ,เดินสายไฟโรงงาน, Electrical,Generator,MDB,Switch Board,Alarm

- รับออกแบบและเดินสายไฟในโรงงาน อาคาร และ บ้าน

- รับติดตั้ง แก้ไข ดัดแปลงตู้ควบคุม Generator

- รับประกอบตู้ Switch Board

- รับประกอบตู้ MDB

- รับติดตั้งระบบไฟ Alarm

View More...

ระบบจัดเก็บสินค้างานอุตสาหกรรม Storage Racking System
งานระบบไฟฟ้า,เดินสายไฟ,เดินสายไฟโรงงาน, Electrical,Generator,MDB,Switch Board,Alarm

ระบบจัดเก็บสินค้างานอุตสาหกรรม

Storage Racking System

- รับออกแบบ ให้คำปรึกษาระบบจัดเก็บสินค้า

- ให้บริการงานติดตั้ง/งานรื้อย้าย ชั้นวางสินค้า เครื่องจักร ทุกชนิด

View More...

งาน Automation
งานระบบไฟฟ้า,เดินสายไฟ,เดินสายไฟโรงงาน, Electrical,Generator,MDB,Switch Board,Alarm

งาน Automation

งาน Automation,Automation,PLC,Controller,Electronic

- รับออกแบบวงจร PLC สำหรับงานอุตสาหกรรม ( mitsubishi,omron,siemen )

- รับออกแบบวงจร Electronic สำหรับงานอุตสาหกรรม

View More...